Swipe to the left

Welsh Government Farm Business Grant Information

Print
By anna.roberts 3 years ago

The Welsh Government have announced that a Farm Business Grant will be available to help farmers in Wales improve the economic and environmental performance of their agricultural holdings. It is designed to allow farmers to invest in equipment and machinery that have been pre-identified as offering clear and quantifiable benefits to farm enterprises; providing a 40% contribution.

There will be £40 million funding available over the next 4 years. The minimum grant available is £3,000, and the maximum is £12,000 and only one application will be approved per business throughout the lifetime of the Scheme.

A full list of items is available on the Welsh Government website or can be downloaded here. The grant covers the following and more:

  • Fixed handling systems
  • Cattle crushes and weighing equipment
  • Bulk feed bins
  • Crop management equipment
  • Farm software packages and EID equipment

Guidance notes are due to be published shortly along with details of the application windows and the standardised cost for each item. The next window will open on the 2nd of May and will close on the 30th of June.  In the meantime, you can find more information in the Welsh Government Farm Business Grant document, or email FBG@wales.gsi.gov.uk with any questions.

 

Mae’r Llywodraeth yng Nghymru wedi cyhoeddi y bydd Grant Busnes Fferm ar gael i helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu busnesau. Mae wedi'i gynllunio i ganiatáu i ffermwyr fuddsoddi mewn offer a pheiriannau sydd wedi eu rhag-nodi fel cynnig manteision clir a mesuradwy i fentrau fferm; gan ddarparu cyfraniad o 40%. Bydd cyllid gwerth £40 miliwn ar gael dros y 4 blynedd nesaf. Y grant lleiaf sydd ar gael yw £3,000, a'r uchafswm yw £12,000 - dim ond un cais yn cael ei gymeradwyo fesul busnes drwy gydol oes y Cynllun. Mae rhestr lawn o eitemau ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru neu gellir ei lawrlwytho yma.

Mae'r grant yn cynnwys y canlynol a mwy:

  • Systemau trafod sefydlog
  • Gwasgfeydd gwartheg ac offer pwyso
  • Biniau swmp bwyd anifail
  • Offer rheoli cnydau
  • Offer pecynnau meddalwedd fferm ac EID

Bydd nodiadau canllaw ar fin cael eu cyhoeddi, ynghyd â manylion y ffenestri cais a'r gost safonol ar gyfer pob eitem. Bydd y ffenestr nesaf yn agor ar yr 2il o Fai a bydd yn cau ar y 30ain o Fehefin.

Posted in: Dairy Farming